วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายนพพร อินสุข ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น(กองคลัง งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2ชั้น 1.5HP หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด(ห้าแยกคลองหินลาด) จำนวน 1 ตู้, ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2ชั้น 2HP หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม(บ้านผู้ใหญ่ลำเทียง) จำนวน 1 ตู้ ,ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2ชั้น 2HP หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม (หน้าโรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลขนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
27  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 88-2812 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 90-2102 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-65-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๘-๐๖๓๘ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓-๕๕-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขนงพระเหนือ ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง