วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเข้า - ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม.(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ ๘ บ้านหนองตะกู(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)เครื่องเป่าลม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ ผอ-๖๑๓๑ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแบคโฮขุดขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา หมู่ ๑ บ้านขนงพระเหนือ และหมู่ ๑๑ บ้านโบนันซ่า คุ้มศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง