วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขต-๒๗๔๐ นม.(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ซอยพนิดา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
16  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ประดู่ทรงธรรม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
16  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง