วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 4 บ้านเนินเขา 2) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 985 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,910 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 8 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 9 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ซอยผัง 15) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง