วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม สายที่ 1(ซอยบ้านผู้ใหญ่สุพล) สายที่ 2 (ซอยบ้านนายสายยนต์ บุตบุตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
5  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกบ้านใหญ่ธรรมชาติ- บ้านป้าสุวรรณ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
4  เม.ย. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
4  เม.ย. 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณบ้านอดีตผู้ใหญ่สมยง อ่อนจันทึก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 68 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ และพื้นที่ผิวจราจรเป็นคอนกรีต พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)เก้าอี้พลาสติกแบบหนา มีพนักพิง พร้อมสกรีนข้อความ อบต.ขนงพระ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง