วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปาท่อ PE หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยเมษาแยก1) ขยายท่อเมนประปาท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 370 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ทรายถม จำนวน 5 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (คุ้มสายหมอก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
12  พ.ค. 2566
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (ซอยลานมันพงษ์ศักดิ์) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ
12  พ.ค. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยจริยา ถึง สามแยกสนามบิน) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 710 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ
12  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บ้านไร่เขาจันทร์หอม) หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 766.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,298.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ
11  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ซอยผัง 15) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ
11  พ.ค. 2566
โครงการขยายท่อเมนประปาท่อ PE หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยเมษาแยก1) ขยายท่อเมนประปาท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 370 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ