วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ปิดเทอม เดือนเมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2565 (ปิดเทอม เดือนเมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(กองคลัง)รถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อ (ซอย) จำนวน 15 หมู่บ้าน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง)มิเตอร์น้ำ จำนวน ๑๐๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ป้ายไวนิล ขนาด ๑๓๐x๒๔๐ cm. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง