วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)เป่าบ่อบาดาลพร้อมลงซัมเมิร์ส ๕๐ ม. หมู่ ๑๒ บ้านผาสุข ผัง ๑๔(ในวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมากิจกรรมบ้านลม(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)แบคโฮขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 4 บ้านคลองหินลาดและปรับเกลี่ยพื้นที่อบต.ขนงพระ(บริเวณด้านหลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ทำป้ายไม้ตั้งโต๊ะแกะสลักอักษรนูน จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง