วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ขนงพระ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระเฉด หมู่ที่ 3 (สายที่ 1 ซอยนายช้าง) (สายที่2 ซอยดำ) (สายที่ 3 ซอยตาพงษ์) (สายที่ 4 ซอยนายมา) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเข้า-ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล จำนวน 2 จุด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
23  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ว่างท่อเมน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 4 บ้านเนินเขา) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ยาง Prime Coat จำนวน 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0046 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง