วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ 1 ซอยอาจารย์นพคุณ) (สายที่ 2 ซอยนางดำ) (สายที่ 3 ซอยจันทรา) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (สำนักปลัด) ขนาด 1.00x2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองช่าง) เครื่องตัดหญ้า(แบบสายสะพาย) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
6  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 4 บ้านเนินเขา 2) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 985 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,910 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง) หมู่ที่15,หมู่ที่14, หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ทำสติ๊กเกอร์ติดหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง