วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายทศพร เกิดโมลี ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายภัทร สุขจันทึก ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายศรราม ทองเทพ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล (กองคลัง งานกิจการประปา) หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บ่อบาดาลหน้าบ้านนายเอียบ เทิดจันทึก) และหมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (บ่อบาดาลในโรงเรียนบ้านหนองตะกู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (ประจำเดือน มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2567 (ประจำเดือน มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายวีระวัฒน์ ปลั่งกลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบแบบผิวดิน (บริเวณลำตะคองวัดขนงพระกลาง) หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา