วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)เครื่องเป่าลม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ ผอ-๖๑๓๑ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแบคโฮขุดขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา หมู่ ๑ บ้านขนงพระเหนือ และหมู่ ๑๑ บ้านโบนันซ่า คุ้มศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง