วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ขต-๒๗๔๐ นม(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox S๒๐๑๐(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ในการซ่อมแซมถนน(กองช่าง)จำนวน 34 เที่ยวๆละ 150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอยสำเร็จรูป 20 กก. จำนวน 800 ถุงๆละ 117 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน 34 เที่ยวๆละ 1,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๗ และ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายสราวุธ ยนพิมาย ระหว่างวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ที 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง