วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม.(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก. จำนวน 700 ถุงๆละ 115 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด)ชุดเอี้ยมแบบเต็มตัวพร้อมรองเท้าบูชแบบยาว(เบอร์42,43 อย่างละ 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านผาสุข หมู่ 12 (คุ้มหลังโบสถ์ ม.12 - สามแยกสนามกีฬาเชื่อม ม.12) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,638 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 200x120 cm. จำนวน 1 ป้ายๆละ 300 บาท(สำนักปลัด)โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อย่างมั่นใจ(การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตพืชปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 250x150 cm. จำนวน 1 ป้ายๆละ 500 บาท(สำนักปลัด)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(สำนักปลัด)โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อย่างมั่นใจ(การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตพืชปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง