วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)เป่าบ่อบาดาล หมู่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม(คุ้มรวมใจพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ขนาด 1,070.661 ตางรางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างโครงการรื้อถอนโรงจอดรถเดิมและก่อสร้างเพิ่มเติม(สถานที่ใหม่) พร้อมติดตั้งใหม่ ขนาด 7.00 คูณ 30.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)