วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)จำนวน ๑๗ ชุด(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2x1.20 เมตร(สำนักปลัด)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(สำนักปลัด)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองตะกู หมู่ที่ 8 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน 1 เที่ยวๆละ 1,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) จำนวน ๑๐ ชุด(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง