วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด)เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) ชั้นเก็บเอกสาร 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยยายเรียบ) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (บริเวณคุ้มหนองครก หมู่ที่ 11) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) ชั้นเก็บเอกสาร 20 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) หินคลุก จำนวน 3 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)จัดทำปฎิทินรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถเกรดเดอร์,รถบด,และรถฟาร์มแทรกเตอร์ ปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์(กองช่าง)ทะเบียน 84-5411 นม.หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง