วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยฯ) ทะเบียน กค-7246 นม.หมายเลขครุภัณฑ์001-39-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ(กองช่าง)หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
ซื้อพวงมาลา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดซ่อมท่อเมนประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (จากบ้านนายไข่ไปถึงบ้านนายแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดซ่อมท่อเมนประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณหน้าวัดขนงพระเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(สี่แยกตะเคียนทอง) (ซอยเมษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า(ซอยสไบทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง, หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)เป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ ๘ บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแบคโฮขุดซ่อมท่อเมนประปา หมู่ ๔ บ้านคลองหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง