วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ในเขตองค์การบริหารตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๓-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๕-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งข - ๔๓๑๙ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ในเขตองค์การบริหารตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง