วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมกล่องสัญญาณเสียงไซเรน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผอ-6131 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 019-65-0001(กองคลัง งานประปา) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒๕๐x๑๕๐ cm.(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ ไถนา,คาดนา,สูบน้ำเข้านา และหว่านข้าวโคกหนองนาโมเดล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง