วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการขนย้ายท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและขนย้ายเศษวัสดุ(กองช่าง) หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (คุ้มเจริญจิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงห้องช่าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงห้องรองนายก(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่3 บ้านบุกระเฉด (หน้าฮอลซีซั่นการ์เด้นโฮมรีสอร์ท) (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซ่มบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 120x240 เมตร(สำนักปลัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง