วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมว่างท่อระบายน้ำ ตัดถนนคอนกรีต (กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(ซอยเมษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮปรับเกลี่ยทิศทางน้ำ (กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(ถนนสะพานข้ามมอเตอร์เวย์) จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมขุดเปลี่ยนท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(กองช่าง) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยตามา) จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มหนองกรวด) จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่(กองช่าง) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (อู่ช่างเปี๊ยก-หลังปั๊ม ปตท.),หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า(ซอยพี่ริดา),หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม(โค้งทางด่วน)และหมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(สามแยกค่ายลูกเสือ-สะพานขามมอเตอร์เวย์) จำนวน 22 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ (กองช่าง) หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 10, หมู่ที่12, หมู่ที่ 3,หมู่ที่6, และหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 14, หมู่ที่ 10 (หินคลุก) จำนวน 22 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อระบายน้ำ (กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(ซอยตาน้อย) จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)