วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรคเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (คุ้มบ่อหลวง) หมู่ที่13 บ้านประดู่งาม (ซอย 7) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บริเวณหน้าวัดประดู่ทรงธรรมเชื่อมบลูสกาย) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยขุนพล) จำนวน 109 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอย จำนวน 200 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม(ซอย7) ทรายถมและหินคลุก จำนวน 34 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกถนนทำร่องน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (ซอย 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ 13 บ้านประดู่งาม (บริเวณหน้าวัดประดู่ทรงธรรมเชื่อมบลูสกาย) หินคลุกและทรายถม จำนวน 39 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด(คุ้มบ่อหลวง) ทรายถม จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยขุนพล) หินคลุก จำนวน 25 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด)จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง