วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๒ บ้านผาสุข(ซอยนวพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวปิยธิดา สระพรม ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(กองช่าง) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม(ซอยวัดประดู่งามทรงธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายศรราม ทองเทพ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายธวัชชัย รัตนสิงห์ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวสายใจ เพิ่มสูงเนิน ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวอุบลรัตน์ นงค์สันเทียะ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายครรชิต เบิกบาน ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง