วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดเปิดทางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ (กองช่าง) หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ซอยสใบทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ (กองช่าง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ,หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้, หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด,หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู และหมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ,หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้, หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด,หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู และหมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง หินคลุก จำนวน 35 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ( เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2565 ( เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข(บ้านภูริต) และหมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(ซอย 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 488-56-0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ทะเบียน ผอ-6131 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 (กองช่าง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดถนนคอนกรีตเพื่อวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (บริเวณสี่แยกตะเคียนทองหน้าฟาร์มแหลมทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง