วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(กองช่าง)เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขทะเบียน ขต-2724 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 026-57-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างเหมางานซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (คุ้มเจริญจิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ทรายถม จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขฯ) น้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองคลัง)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง