วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตธ-๑๖๔ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ใช้ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างทำตรายาง ชื่อ/ ตำแหน่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๓ บ้านประดู่งาม(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุม 1.5HP แบบ 2 ชั้น หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (คุ้มร่วมใจ) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง