วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายถวิล พลจันทึก ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายนพพร อินสุข ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายภัทร สุขจันทึก ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายศรราม ทองเทพ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟิลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณหมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล - หน้าโรงเรียนหนองตะกู หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านทรายงาม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองคลัง งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น (กองคลัง งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 495-65-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (กองช่าง) ทะเบียน กพ-4470 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง