วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด (ซอยยายวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) นางสาวรำไพ ศุกรินทร์ ระหว่างเดือนสิงหาคม- เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวสายใจ เพิ่มสูงเนิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวอุบลรัตน์ นงค์สันเทียะ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายครรชิต เบิกบาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายธวัชชัย รัตนสิงห์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายพัฒนา ถวิลคำ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายภูไทย ขานจันทึก ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายวสันต์ แสนโต ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง