วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนทอง (ซอยอากาศดี) หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนทอง (บริเวณสามแยกคุ้มหนองหิน) หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 38 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาจันทร์หอม (ซอยบ้านนายสิงโต จริงพิมาย) หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 328 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโบนันซ่า (ซอยนายบุญส่ง) หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440 เมตร พร้อมถมดินคันทางหนา 0.50 เมตร ยาว 40 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะกู (ซอยนายอุทัย) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)เป่าบ่อบาดาลพร้อมลงซัมเมิร์ส ๕๐ ม. หมู่ ๑๒ บ้านผาสุข ผัง ๑๔(ในวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมากิจกรรมบ้านลม(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง