วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณสำนักงานและหลังบ้านพักเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินลาด (บริเวณสี่แยกวัดคลองหินลาด) หมู่ที่ 4 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเข้า-ออก หมู่บ้าน จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอมพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินลาด (บริเวณคุ้มตะเคียนคู่) หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 784.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข) นายกิตติพงษ์ โพสุนทร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายสันติ สวยศรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายก่อการ ภัทรศักดิชัย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง