วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านผาสุข หมู่ 12 (คุ้มหลังโบสถ์ ม.12 - สามแยกสนามกีฬาเชื่อม ม.12) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,638 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 200x120 cm. จำนวน 1 ป้ายๆละ 300 บาท(สำนักปลัด)โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อย่างมั่นใจ(การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตพืชปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 250x150 cm. จำนวน 1 ป้ายๆละ 500 บาท(สำนักปลัด)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(สำนักปลัด)โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อย่างมั่นใจ(การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตพืชปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (คุ้ม ปตท) ช่วงที่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร ช่วงที่2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 312.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,248.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวสายใจ เพิ่มสูงเนิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวอุบลรัตน์ นงค์สันเทียะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายครรชิต เบิกบาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายธวัชชัย รัตนสิงห์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง