วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือน มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มคลองสมบูรณ์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน เทคอนกรีตระบายน้ำเซาะ กว้าง 9.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธาณสุข) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 ชุดๆละ 32,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งการ์ดเลนและกระพริบไฟ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (ซอยนายประทีป) ติดตั้งการ์ดเลนและกระพริบไฟระยะ 20 เมตร ไฟกระพริบเตือนชะลอความเร็ว 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก ซอยนพมาศ(บริเวณหน้าบ้านผู้กำกับ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรื้อพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน 88-2812 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถประปา(กองช่าง)ทะเบียน ผอ-6131 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง