วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (ซอยนายเจียม) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร พร้อมถมดินคันทางหนา 0.20 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์(กองคลัง) ทะเบียน คนค-839 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 025-46-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยนายแดง น้อยนาค ซอยศาลเจ้าพ่อแยก 1) ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยกำนันโจ้ แยก 1) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 88-2812 นม.หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-65-0023 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-65-0024 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด) ทะเบียน งข-4319 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง