วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง)มิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๒ ตัวๆละ ๔๔๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน ๑๗ เที่ยวๆละ ๑,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์(กองช่าง)ปรับเกลี่ยพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเฉด หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 5 (ซอยนายโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(หน้าฟาร์มแหลมทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเฉด(คุ้มทุ่งลี สามแยกบุกระเฉด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด (ซอยยายวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) นางสาวรำไพ ศุกรินทร์ ระหว่างเดือนสิงหาคม- เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวสายใจ เพิ่มสูงเนิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง