วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่3 บ้านบุกระเฉด (หน้าฮอลซีซั่นการ์เด้นโฮมรีสอร์ท) (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซ่มบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 120x240 เมตร(สำนักปลัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง)บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 3x1.50 เมตร(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(สำนักปลัด)จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง