วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) หมายเลขทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งเดินสายไฟ(กองคลัง)จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์(กองคลัง)ทะเบียน กพ-4480 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) (สำนักปลัด) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 2.00x1.20 เมตร (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธนธรรม) จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรคเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (คุ้มบ่อหลวง) หมู่ที่13 บ้านประดู่งาม (ซอย 7) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บริเวณหน้าวัดประดู่ทรงธรรมเชื่อมบลูสกาย) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยขุนพล) จำนวน 109 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอย จำนวน 200 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม(ซอย7) ทรายถมและหินคลุก จำนวน 34 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกถนนทำร่องน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (ซอย 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง