วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด)ทะเบียน งข-4319 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)งานประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธา)ทะเบียนรถ 88-2812 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก(สาธา)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(สำนักปลัด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธา)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรเปิด(CCTV)พร้อมติดตั้งภายในตำบลขนงพระ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมน หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ก่องช่าง) หมึกจำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง