วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายก่อการ ภัทรศักดิชัย ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายเด่น หวังกองกลาง ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายถวิล พลจันทึก ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายบุญโชค สวยศรี ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายสันติ สวยศรี ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแบคโฮขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับเกลี่ยขุดตักบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด) เสื้อม่อฮ่อมพร้อมปัก จำนวน 11 ตััว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กต-๔๑๒๘ นม(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง