วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้ (ซับเมิร์ช) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรถแม็คโคร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (iPad Gen ๘) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง