วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ (กองช่าง) หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 10, หมู่ที่12, หมู่ที่ 3,หมู่ที่6, และหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 14, หมู่ที่ 10 (หินคลุก) จำนวน 22 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อระบายน้ำ (กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(ซอยตาน้อย) จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮวางบ่อพักคอนกรีตพร้อมตีป่าเปิดทางน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (บายพาส-ปากช่องแคมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม(ซอยเมษา) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 5 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม.(กองสาธารณสุข) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง