วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถหกล้อขนเศษขยะและกิ่งไม้นำไปทิ้ง หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยขนงพระแลนด์2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 26.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 106 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(กองช่าง) เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมนประปา(กองช่าง)หมู่ที่7 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมน หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(คุ้มบ่อสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ช่าง)จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง