วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ซอยนายเสียน2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 228 ตาราเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยนายริน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 330 ตาราเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(สาธารณสุข) ทะเบียนรถ 85-7242 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องนายก(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง