วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(สำนักปลัด)โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อย่างมั่นใจ(การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตพืชปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (คุ้ม ปตท) ช่วงที่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร ช่วงที่2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 312.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,248.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวสายใจ เพิ่มสูงเนิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวอุบลรัตน์ นงค์สันเทียะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายครรชิต เบิกบาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายธวัชชัย รัตนสิงห์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม(สำนักปลัด) จำนวน 2 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดวางท่อประปาหมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง(ซอยครูโรมรัน) หมู่ 7 บ้านประดู่บากและขุดรื้อป่าบริเวณเขตทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน 16 เที่ยวๆละ 1,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง