วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรคแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรคแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก และหมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง) ขุดวางท่อประปา หมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บ้านนายเอี๊ยบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๗๖๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดวางท่อประปา หมู่ ๕ บ้านขนงพระกลาง(บ้านนายเอี๊ยบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมขนย้ายวัสดุไปทิ้ง หมู่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๙๐ - ๒๑๐๑ นม(สาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๕-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กต-๔๑๒๘ นม(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง)มิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๒ ตัวๆละ ๔๔๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง