วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน มกราคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน มกราคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขนงพระเหนือ ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายโดยการติดเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 13 ,หมู่ที่ 15 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบโซล่าเซลล์) บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 13,หมู่ที่ 15 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นางสาวณัฎฐ์ฐากร ขานจันทึก ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง