วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) จำนวน ๑๐ ชุด(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) จำนวน ๘ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปาหมู่ 8 บ้านหนองตะกู (กองช่าง)บริเวณหลังบ้าน ส.อบต.นิคม แก้วศรี ระยะทาง 300 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถ(กองช่าง) ทะเบียน ผอ-6131 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถ(กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กพ-4470 นม. เลขครุภัณฑ์ 001-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเป่าลมบ่อบาดาล(กองช่าง) หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (คุ้มยิ่งเจริญ) และจ้างเหมาเป่าลมบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (คุ้มชินพรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซ่มเครื่องคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง