วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง)บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 3x1.50 เมตร(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(สำนักปลัด)จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 116 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอย จำนวน 500 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมน(กองช่าง)งานประปา หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (คุ้มหนองผักแว่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมน(กองช่าง)งานประปา หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (คุ้มบ่อสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง