วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์รับส่งวิทยุระบบ VHF/FM (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ดินลูกรัง จำนวน 14 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (ซอยคุ้มบ่อแดง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 280 ตาราเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ซอยนายเสียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ซอยนายเสียน2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 228 ตาราเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยนายริน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 330 ตาราเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(สาธารณสุข) ทะเบียนรถ 85-7242 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง