วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Skin Patch หมู่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล-หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด,หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ-หมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง,หมู่ 7 บ้านประดู่บาก-หมู่ 12 บ้านผาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงห้องรองนายก(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์(กองคลัง)ทะเบียนรถ คบษ-530 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 025-51-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองศึกษา)นางสาวศศิณี ชัยณรา ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์(กองคลัง)ทะเบียนรถ คนค 837 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 025-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถหกล้อขนเศษขยะและกิ่งไม้นำไปทิ้ง หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง