วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวเมทินี เหวิจิตร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายสราวุธ ยนพิมาย ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายโดยการติดเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 13 ,หมู่ที่ 15 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายสุริยน ดิษฐศรี ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางจันทร์แรม ขานจันทึก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางน้อย พิพัฒน์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางศริญญา ขันทะเสน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวนิภาพร พิพัฒน์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวปิยธิดา สระพรม ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางอุไล มิฬจันทึก ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง