วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2566 (ประจำเดือน ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู (คุ้มหนองกรวดทางขึ้นเขาจันทร์หอม) ท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑๒๐ เมตร ต่อเชื่อมมิเตอร์ ๔ จุด บอลวาล์ว ๒ นิ้ว ๑ จุุด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
12  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 88-2812 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ใช้ส่วนกลาง(กองช่าง)ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาลากรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2812 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขนงพระเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง