วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องนายก(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สาธารณสุข) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-7242 นม เลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ตู้เชื่อม) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง