วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน 88-2812 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถประปา(กองช่าง)ทะเบียน ผอ-6131 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) ทะเบียนรถ กค-7246 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระเช้า (กองช่าง) ทะเบียนรถ 85-7642 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข)ชุด CPE Grown จำนวน 200 ชุดๆละ 25 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)ม่านปรับแสงขนาด 120x230 CM. จำนวน 2 ชุดๆละ 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง(ซอยครูโรมรัน)ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง)รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมคันทางพร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กันน้ำกัดเซาะลาดคันทางและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู(บริเวณสะพานข้างบ้านผู้ใหญ่) และหมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(บริเวณปั้มบ้านสวน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง