วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯหมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บริเวณหนองผักแว่น) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายนพพร อินสุข ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษาฯ)นางสาวดวงนภา คำสุทธิ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษาฯ)นางสาวรำไพ ศุกรินทร์ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นางสาวสุพัตตรา บุญกลาง ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายก่อการ ภัทรศักดิชัย ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายกิตติพงษ์ โพสุนทร ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายเด่น หวังกองกลาง ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายถวิล พลจันทึก ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง