วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวอวัสดา บุดสาเดช ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายเจริญ วงษ์อาจ ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายพีรวัส เรือนทอง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายสมชาย ล้อมจันทึก ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายสม อิ่มจันทึก ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายสันติ สุทธิประเสริฐ ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายอำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายวิโรจน์) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถังแชมเปญและเชื่อมต่อท่อเมนจ่ายน้ำประปาทางใหม่ หมู่ 8 บ้านหนองตะกู(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ รถแม็คโครขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง