วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขต - ๒๗๔๐ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาอาคารกู้ชีพและเทปูนบริเวณหน้าบ้านพัก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมปลั๊กไฟ และเก้าอี้ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารในงานเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยยะ (สาธารณสุข) หมายเลขทะเบียน 84-5411 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง