วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser 107a ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ
27  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลาววัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านประดู่บาก (ซอยบ้านนายอำเภอ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหรือรวมพื้นที่ผิว/ไหล่ทาง/ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สาธารณสุข)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5411 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองช่าง)เครื่ิองถ่ายเอกสาร Fuji xerox S-2010 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-56-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จำนวน 33 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง